Ochrona Danych Osobowych
  /  Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo na tej stronie zasięgniecie informacji na temat ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności strony internetowej Hotelu Kopernik

 

CELE PRZETWARZANIA

Hotele Olsztyn Sp. z o.o., Olsztyn 10-081, Warszawska 39 jest administratorem danych osobowych podawanych przez Państwa:

 

1. Jako Gości naszego hotelu i restauracji.

 

W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na realizację zamówionej usługi. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

 1. prawidłowego wykonania umowy, w tym monitorowania korzystania z oferowanych usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.), nadzoru nad dostępem do pokoi, zarządzania listami Gości hotelowych, którzy naruszyli zasady korzystania z naszego hotelu zawartych w REGULAMINIE HOTELU.
 2. prawidłowego rozliczenia umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Hotele Olsztyn w związku z dokumentowaniem i prowadzeniem księgowości.

W hotelu Kopernik prowadzony jest ponadto monitoring wizyjny, prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz mienia Hoteli Olsztyn. Jest to prawnie uzasadniony cel przetwarzania Państwa wizerunku.

 

 1. Jako Użytkowników korzystających za naszego serwisu rejestracyjnego

 

W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego dokonania rezerwacji, informowania o wszelkich zmianach w zaplanowanej usłudze lub innych nieprzewidzianych zdarzeniach mających na nią wpływ. Podanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy związanej z rezerwacją.

 

 1. Jako Użytkowników zapisujących się do naszego newslettera

 

W tym przypadku podane dane będą wykorzystane w celu przesyłania zamówionego newslettera zawierającego aktualną ofertę usług i produktów oferowanych przez Hotele Olsztyn. Podanie danych osobowych na potrzeby newslettera jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się na postawie zgody.

 

 1. Jako osób przesyłających nam zapytania w różnych formach komunikacji

 

W tym przypadku podane dane będą wykorzystane w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane drogą mailową, przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej lub pocztą tradycyjną. Zapewnienie efektywnego i szybkiego kontaktu z Państwem jest prawnie uzasadnionym interesem Hoteli Olsztyn.

 

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

 

Dla realizacji powyższych celów przetwarzania będziemy gromadzili w szczególności następujące informacje:

 1. Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.
 2. Dane potrzebne do wykonania usługi i ustalenia jej wartości, takie jak data urodzenia, obywatelstwo, imiona dzieci oraz daty ich urodzenia, imię i nazwisko Gościa, jeżeli są inne niż osoby rezerwującej, preferencje związane z wyborem pokoju, data przyjazdu i wyjazdu.
 3. Dane potrzebne do rozliczenia umowy obejmujące dane kontaktowe oraz adres zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numery kart płatniczych lub kredytowych, nr rachunków bankowych.
 4. Dane potrzebne do przesyłania newslettera obejmujące adres mailowy.
 5. Dane potrzebne do zapewnienia kontaktu, takie jak adres e-mail lub adres korespondencyjny oraz imię i nazwisko.
 6. Wizerunek w przypadku prowadzonego monitoringu wizyjnego.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy czasu, w zależności od celu ich przetwarzania:

 1. Dane zgromadzone w celu wykonania usługi lub zamówienia (usługa hotelowa, rezerwacja sal szkoleniowych, rezerwacja restauracji itp.) przechowywane będą do czasu jej rozliczenia oraz okresu, w którym strony będą mogły dochodzić swoich roszczeń, a także przez okres wymagany ustawą o rachunkowości i innych przepisów w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej, do której zobowiązane są Hotele Olsztyn.
 2. Dane podane w naszym systemie rezerwacyjnym przechowywane będą do czasu rozliczenia Państwa pobytu w ustalonym terminie. Dane będą usuwane z systemu rezerwacyjnego po okresie 6 miesięcy
 3. Dane potrzebne do wysyłania newslettera przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na jego przesyłanie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność wysyłania Państwu newslettera przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość email na adres: recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info
 4. Dane z monitoringu przetwarzane będą nie dłużej niż 1 miesiąc.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgromadzone dane osobowe ujawnianie są wyłącznie podmiotom i firmom realizującym zadania w imieniu i na rzecz Hotele Olsztyn na podstawie zawartych umów. Dane są ujawniane podmiotom serwisującym wykorzystywany sprzęt i oprogramowanie w celu zapewnienia jego sprawnego działania oraz bezpieczeństwa jego funkcjonowania oraz podmiotom zapewniającym hosting naszych serwisów internetowych i poczty e-mail, z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W zakresie przewidzianym przepisami prawa Państwa dane będą przekazywane uprawnionym podmiotom publicznym na ich uzasadnione żądanie.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu:

 1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na Hotele Olsztyn (np. usunięcie adresu e-mail z newslettera).
 3. Prawo do przenoszenia danych, które przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy w systemach informatycznych.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem Hoteli Olsztyn.
 5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Hotele Olsztyn Sp. z o.o. w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczyła Pana Michała Cupiała na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres iod@hoteleolsztyn.info lub pocztą tradycyjną na adres: Hotele Olsztyn Sp. z o.o., Olsztyn 10-081, Warszawska 39.